Εταιρική πολιτική της MENGIA S.A - Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία της MENGIA. Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε, να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις σχέσεις μας με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η παρούσα πολιτική διέπεται από τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στόχος της MENGIA είναι να υποστηρίζει, να σέβεται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα – τόσο στις δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και στις επιχειρηματικές μας σχέσεις με άλλα μέρη. Η MENGIA αναμένει το ίδιο και από τους προμηθευτές της. Η παρούσα πολιτική, σε συνδυασμό με τις πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων εφαρμογής τους, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνεχείς προσπάθειές μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των δραστηριοτήτων μας.

Παιδική Εργασία
Η MENGIA δεσμεύεται για την κατάργηση της παιδικής εργασίας εντός της σφαίρας επιρροής της. Για το σκοπό αυτό, η MENGIA, οι υπάλληλοί της και οι προμηθευτές της πρέπει να απαγορεύουν την πρόσληψη ατόμων κάτω των 18 ετών για θέσεις στις οποίες απαιτείται επικίνδυνη εργασία.

Αναγκαστική εργασία Η MENGIA δεν πρέπει να χρησιμοποιεί, να συνεργάζεται εν γνώσει της ή να επωφελείται εν γνώσει της από τη χρήση αναγκαστικής ή ακούσιας εργασίας, είτε πρόκειται για καταναγκαστική εργασία, είτε για φυλακισμένη εργασία, είτε για εργασία υπό όρους, συμπεριλαμβανομένης της δουλείας λόγω χρέους και της εμπορίας ανθρώπων.

Η MENGIA απαιτεί επίσης ρητά ότι όλα τα μέλη του εργατικού δυναμικού ενός προμηθευτή κατανοούν τους όρους της απασχόλησής τους και η MENGIA απαγορεύει στους προμηθευτές να παρακρατούν ή να καταστρέφουν τα έγγραφα ταυτότητας ή τα έγγραφα μετανάστευσης, τα διαβατήρια ή τις άδειες εργασίας των εργαζομένων.

Δίκαιη αποζημίωση Η MENGIA πρέπει να αποζημιώνει τους εργαζόμενους δίκαια και ανταγωνιστικά σε σχέση με τον κλάδο και την αγορά εργασίας και σύμφωνα με τους όρους των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η MENGIA πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί κατώτατου μισθού, καταβολής μισθών, ωρών εργασίας, υπερωριών και παροχών.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων Ο νόμος περί εθνικών εργασιακών σχέσεων (ο “νόμος”) προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι, όπως ορίζονται από τον νόμο, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν αν θα ιδρύσουν συνδικάτα και αν θα ενταχθούν σε αυτά. Η MENGIA, οι εργαζόμενοί της και οι προμηθευτές της πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν παρεμποδίζονται ή περιορίζονται παράνομα τα δικαιώματα των επιλέξιμων εργαζομένων να επιλέγουν αν θα είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και να διαπραγματεύονται συλλογικά, όπως επιτρέπει ο Νόμος.

Η MENGIA πρέπει να επιδιώκει εποικοδομητικές σχέσεις και να διαπραγματεύεται με καλή πίστη με τα εργατικά συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.

Αντι-Διακρίσεις και Παρενόχληση Η MENGIA δεσμεύεται για ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, παρενόχληση και αντίποινα και για την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης σε όλους τους αιτούντες και τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, αναπηρίας ή στρατιωτικής κατάστασης.

Η MENGIA, οι εργαζόμενοί της και οι προμηθευτές της προσπαθούν: Να παρέχουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους τους αιτούντες και τους εργαζόμενους. Να διατηρούν χώρους εργασίας χωρίς παρενόχληση ή διακρίσεις προς τους εργαζόμενους, τους αιτούντες για απασχόληση, τους πελάτες ή οποιαδήποτε άλλα άτομα που επισκέπτονται ή διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη MENGIA ή τους προμηθευτές της.
Παρέχετε εύλογες διευκολύνσεις σε εργαζόμενο ή υποψήφιο με αναπηρία, σε έγκυο εργαζόμενο ή υποψήφιο, ή σε εργαζόμενο ή υποψήφιο για τις ειλικρινείς θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πρακτικές του, όταν η εύλογη διευκόλυνση θα επιτρέψει στον εργαζόμενο ή τον υποψήφιο να εκτελέσει τα βασικά καθήκοντα της θέσης εργασίας του ή να έχει ίσες ευκαιρίες να εξεταστεί για μια θέση εργασίας.

Διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη Στη MENGIA, η ποικιλομορφία, η ισότητα και η ένταξη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Η δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύεται από τις πρακτικές μας για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ενσωμάτωση, διότι μια κουλτούρα ποικιλομορφίας, ισότητας και ενσωμάτωσης εκτιμά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους μας να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναφέρουν τις ανησυχίες τους.

Η MENGIA προσπαθεί να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε και να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που παρέχει σε κάθε εργαζόμενο σεβασμό και την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να συνεισφέρει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Μέσω των ποικίλων πρωτοβουλιών μας για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, η MENGIA επικεντρώνεται στην υποστήριξη και την επέκταση των ισότιμων ευκαιριών για τις μειονότητες, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία. 

Ασφαλής και υγιής χώρος εργασίας Στη MENGIA, η αφοσίωση στην υγεία και την ασφάλεια είναι θεμελιώδης αξία- οι προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε έναν υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας ενισχύουν τη δέσμευσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η MENGIA, οι εργαζόμενοί της και οι προμηθευτές της προσπαθούν να: Λειτουργούν όλες τις πτυχές της επιχείρησης με τρόπο που προστατεύει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των εργολάβων, των πελατών και του κοινού. Παρέχουν και χρησιμοποιούν τους πόρους που απαιτούνται για τη διατήρηση ασφαλών και υγιεινών χώρων εργασίας. Εντοπίζουν και λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας.
Παρέχετε πληροφορίες για την ασφάλεια σε όλους τους εργαζόμενους για να τους εκπαιδεύσετε, να τους εκπαιδεύσετε και να τους προστατέψετε από τους κινδύνους για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Διασφαλίστε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να σταματούν την εργασία οποτεδήποτε παρατηρούνται μη ασφαλείς συνθήκες ή συμπεριφορές μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία με ασφάλεια. Λάβετε μέτρα για την πρόληψη πράξεων βίας, απειλών και σωματικού εκφοβισμού στον χώρο εργασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία υποστηρίζουν τη δέσμευση της MENGIA για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η MENGIA και οι υπάλληλοί της πρέπει να τηρούν τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της MENGIA, το θεμέλιο για τη λήψη αποτελεσματικών, ηθικών επιχειρηματικών αποφάσεων και για τον εντοπισμό καταστάσεων που ενδέχεται να εγείρουν νομικά και ηθικά ζητήματα. Οι προμηθευτές της MENGIA πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της MENGIA και στους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων.

Διαφάνεια και Διακυβέρνηση Η MENGIA επιδιώκει να εντοπίζει, να διαχειρίζεται και να αποτρέπει τις παραβιάσεις αυτής της πολιτικής. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναφέρει μια ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των επιλογών που παρατίθενται παρακάτω: Διοίκηση – Ηγεσία – Εσωτερικός έλεγχος

Η MENGIA πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε αναφορά σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται η αναφορά. Οι διαδικασίες μας είναι σχεδιασμένες για την άμεση εξέταση και επίλυση κάθε ζητήματος, καθώς και για την τακτική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, η MENGIA δεσμεύεται για τον μετριασμό ή τη δίκαιη και ισότιμη αποκατάσταση αυτών των δυσμενών επιπτώσεων. Η MENGIA πρέπει επίσης να επιδιώκει να προωθεί την πρόσβαση στην αποκατάσταση όταν συνδεόμαστε με τις εν λόγω δυσμενείς επιπτώσεις μέσω των σχέσεών μας με τρίτους.

Οι αποτελεσματικές πρακτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαρτώνται από την ευαισθητοποίηση και την εκτέλεση των εργαζομένων. Η MENGIA πρέπει να διεξάγει εκπαιδεύσεις και να εκδίδει ανακοινώσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αξίες και τις επιχειρηματικές πρακτικές μας. Οι εργαζόμενοι της MENGIA υποχρεούνται σε ετήσια βάση να επανεξετάζουν και να δεσμεύονται να ακολουθούν τον Κώδικα επιχειρηματικής συμπεριφοράς της MENGIA.